§1 Navn
Organisasjonens navn er Bøffelberget Lillestrøm. Bøffelberget Lillestrøm ble stiftet 06.03.2017.

§2 Formål
Bøffelbergets Lillestrøm sitt formål er å støtte Lillestrøm Sportsklubb og jobbe aktivt for fankulturen i Lillestrøm. Bøffelberget Lillestrøm er en åpen og inkluderende gruppe som er ideell, uavhengig og partipolitisk nøytral. Bøffelberget skal søke å samarbeide med andre deler av Lillestrøm supporter fraksjon så sant styret anser samarbeidet som til det beste for Lillestrøm Sportsklubb.

§3 Medlemmer
Innmelding i Bøffelberget Lillestrøm skjer ved betaling av kontingent for enten enkeltmedlem eller familiemedlemskap. Utmelding mellom årsmøtene må skje skriftlig.
Ved å melde seg inn forplikter medlemmet seg til å følge Bøffelberget Lillestrøm sine vedtekter og retningslinjer.
Dersom Bøffelberget Lillestrøm blir holdt økonomisk ansvarlig for enkeltmedlemmers handlinger, kan styret videresende kravet til enkeltmedlemmer.

Styret godkjenner medlemmer, eventuelle avslag begrunnes skriftlig. Avslag kan påklages til årsmøtet.
Det kreves betalt medlemskap for foregående år før årsmøtet for å være stemmeberettiget.

Medlemsfordeler i Bøffelberget Lillestrøm fastsettes til enhver tid av det valgte styret.

§4 Medlemmenes rettigheter og plikter
Medlemmer har rett til informasjon om den løpende driften av Bøffelberget Lillestrøm, denne informasjon kan finnes på nettsiden www.boffelberget.no. Bøffelberget Lillestrøm vil alltid sette medlemmer foran ikke-medlemmer i alle sammenhenger.
Medlemmene skal alltid følge Bøffelberget Lillestrøms vedtekter, og beslutninger i Bøffelbergets besluttende organ.

§5 Kontingent og medlemskap
Bøffelberget Lillestrøm har medlemskap for enkeltperson og familiemedlemskap. Disse to formene for medlemskap gir fulle medlemsrettigheter. Familiemedlemskap kan gis til inntil 5 personer bosatt på samme adresse.

Styret kommer med forslag til ny kontingent til årsmøtet. Årsmøtet fastsetter så kontingentendringen.

Kontingentperioden følger kalenderåret.

50% av alle penger som kommer inn på medlemskap, skal gå til LSK etter sesongen en ferdig

§6 «Aktive medlemmer” – VIP-en
Aktive medlemmer er personer som ikke er en del av styret men som allikevel deltar aktivt for å bistå styret. Dette kan være aktiviteter som organisering av turer, organisering av arrangementer på pub, tifo, salg/utsendelser av effekter, skrive artikler o.l.

Aktive medlemmer har ikke møterett på styremøter men kan bli invitert ved godkjennelse av hele styret i forkant.

§7 Styret og styremøter
Ved første årlig styremøte som skal avholdes senest to uker etter årsmøtets valg av styret hvert år, skal de ulike roller fastsettes. Om flertallet i styret (2/3 flertall) senere mener at rollen en i styret har påtatt seg ikke blir fulgt opp/utført uten gyldig grunn, kan flertallet kreve ekstraordinært styremøte hvor personen kan bli avsatt som styremedlem. Dette krever minimum 2/3 flertall i styret.

Om et styremedlem trekker seg før utløp av perioden styremedlemmet er valgt inn for, skal nytt styremedlem utnevnes av styret frem til neste årsmøte.

Frem til denne personen er på plass må oppgaver styremedlemmet hadde fordeles til andre i styret.

Om tre eller flere styremedlemmer trekker samtidig kan ikke resterende styret utnevne nye styremedlemmer. Det kreves da ekstraordinært årsmøte, hvor nye styremedlemmer som blir presentert av styret eller medlemmer må stemmes inn av årsmøtet.

§8 Flertall
Ved uenigheter rundt avgjørelser i styret teller flertallets (2/3) beslutning. Styreleder har avgjørende dobbeltstemme i saker som ikke kan avgjøres ved 2/3 flertall.

§9 Økonomi
Alle inntekter så som støtte til Bøffelberget Lillestrøm, salg av effekter, penger tjent inn på arrangementer som bussturer, loddsalg eller annet skal brukes til å bygge opp under en god fankultur i Lillestrøm derav støtte Lillestrøm Sportsklubb. Dette kan være i form av TIFO, sponsede bussturer, nødvendige utgifter ved drift av nettsiden til Bøffelberget, pub arrangementer, eller andre ting flertallet i Bøffelbergets styre til enhver tid mener er til støtte for Lillestrøm Sportsklubb. Bøffelberget er non-profitt, og har ikke som hensikt å gå med overskudd.

Ingen i Bøffelberget Lillestrøms styre skal ha goder som dekket telefonregning o.l. eller på annen måte tjene økonomisk på Bøffelberget Lillestrøm.

§10 Utestengelse/eksklusjon
Styret kan utestenge/ekskludere deltakere fra Bøffelbergets aktiviteter ved brudd på Bøffelberget Lillestrøms vedtekter/retningslinjer, og etter å ha brakt klubben og/eller Bøffelberget i vanry.

Forslag om utestengelse/eksklusjon kan fremmes av medlemmer eller styret. Styret er forpliktet til å behandle alle forslag om utestengelse/eksklusjon som fremmes. Vedtak om utestengelse/eksklusjon fattes av styret med kvalifisert flertall (2/3) etter skriftlig innstilling med mulighet for skriftlig tilsvar og talerett for personen dette gjelder før behandlingen i styret.

§11 Besluttende organ
Bøffelberget Lillestrøms øverste organ er årsmøtet.
I perioden mellom årsmøtene er styret det øverste organ.

§12 Årsmøtet
Årsmøtet avholdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallingen må skje minst tre (3) uker før årsmøtet. Frist for innsendelse av forslag er to (2) uker før årsmøtet.
Kun saker fremmet på godkjent måte kan behandles av årsmøtet.

Det er mulig å stemme via fullmakt på årsmøtet.
For å ha stemmerett på årsmøtet må man være medlem i inneværende år.

Leder velges for 2 år av gangen i partallsår.
Nestleder velges for 2 år av gangen i oddetallsår.

13 Styrets møteplikt
Styremedlemmer plikter å delta på styremøtet minst hver fjerde måned. Styremøter skal avholdes minimum hver fjerde måned. Om et styremedlem ikke kan møte, men melder inn gyldig grunn til dette kan møtets flertall godkjenne dette.

14 Aktive roller
Det skal hvert år fattes avgjørelse med 2/3 flertall av styret hvilke av styremedlemmene som skal inneha følgende oppgaver:

Tribuneansvarlig
Pub-ansvarlig
Media/talsmann
Web/Sosiale medier
Utstyrsansvarlig

Rollene skal fastsettes på første årlige styremøtet etter at nytt styret er valgt av årsmøtet. Det forventes likevel at alle bidrar med er forskjellige oppgaver ved behov.

Det kreves 2/3 flertall i styret for å endre eller avvikle disse rollene under en valgperiode etter at rollene er fastsatt ved første årlige styremøte.

§15 Vedtekter
Gjeldende vedtekter publiseres på egen nettside. Bøffelberget Lillestrøms vedtekter kan bare vedtas, endres eller oppheves med kvalifisert flertall (2/3) på årsmøtet.

16 Oppløsning
Oppløsning av Bøffelberget Lillestrøm kan bare skje ved kvalifisert flertall (2/3) på årsmøtet. Mindretallet har da en uke på seg til å påvirke det kvalifiserte flertallet. Mindretallet har mulighet til å kreve ekstraordinært årsmøte med ny votering. Bøffelbergets aktiva tilfaller ved oppløsning i sin helhet Lillestrøm Sportsklubb

Vedtektene er vedtatt på styremøtet 6/3-2017

Loading...